فقط مرغ های دریایی اند که از طوفان نمی هراسند...حتی وقتی در میان دریاها جهت ِ خود را گم میکنند و جایی برای نشستن پیدا نمیکنند، آنقدر بال میزنند که طوفان فرو نشیند و زمینی برای نشستن بیابند یا در همان اوج جان میدهند، آنکه در میان امواج میو فتد، مرغ دریایی نیست...مرغ دریایی در اوج میمیرد...آخرین توان خود را صرف اوج گرفتن میکند تا سقوط را نبیند...!

از متن کتاب ضد خاطرات ___ آندره مالرو
 
براي زندگي كردن چون مرغ دريايي باش،به اوج بينديش و از موج بگذر.