هر چه هست در این سرا از لطف و جود شوشتر است - خوبتر است و خوبتر است و خوبتر است
چندي پيش هنگام عبور از خيابان نگاهم به سوپر ماركتي تازه تاسيس افتاد ، پشت پيشخوان مغازه فردي آشنا ايستاده بود ،از پشت شيشه هاي ته استكاني عينكهايم به دقت اما پر از تعجب نگاهي دوباره انداختم شايد اشتباه مي كنم و خطاي باصره باشد و يا چهره فرد برايم تداعي شده است ! هرچه جلوتر مي رفتم بيشتر يقين حاصل مي شد كه درست ديده ام ، فروشنده سوپري يكي از مسئولين و مديران ارشد سالهاي بسياري از عمر آموزش و پرورش خوزستان بوده است كه زحمات زيادي در خدمت به دانش آموزان و فرهنگيان داشته و به افتخار!! بازنشستگي نائل آمده است و به دليل بي محلي مسئولين در استفاده از تجربه هاي مديريتي ايشان همراه فرزندش به اين شغل شريف!! روي آورده است تا در اين اوضاع بيكارنماند و خود را سرگرم كند!!
 
با ديدن چهره دوست داشتني اش در پشت پيشخوان مغازه سردم شد و در اين يخ زدگي كه با مزاج سالمندم سازگار نيست از خودم كه در زمره بازنشستگان فرهنگي هستم هم بدم آمد كه چرا اين وضعيت را تحمل مي كنم !! دمي كنارش ايستادم و مزاحم كاسبي اش شدم با همان لحن شيوا و كلام مودبانه اش برايم تعريف كرد از شرايطي كه بعد از بازنشستگي بر وي گذشت، در اوج غصه داري و دلتنگي از گلايه هاي آن مرد، نقش كانونهاي بازنشستگان در ايجاد اشتغال و فضاي شاداب و با نشاط و كار آفريني و حفظ كرامت و شان همكاران را يادآوري كردم ، سر تكان مي داد و تاييد مي كرد ولي حوصله نداشت تا به چالشهاي موجود ورود كند و حاضر نبود اندكي از وقتش را به بيان نامهربانيها بگذراند و مسيري جديد را جستجو مي كرد!
 
گفتم اگر كانون بازنشستگان در راستاي تكريم اين قشر فرهيخته پيشكسوت بتواند باخلاقيت برنامه سازي كند و با ابتكار اجرانمايد و با تعامل بتواند منابع و ظرفيتها را شناسايي و به خدمت بگيرد و در كنار اين موارد ، اعضاي مسئول هيئت مديره فرصت كافي به فعاليت هاي موثر اختصاص دهند و از امورات غير بپرهيزند و همت خود را در اين مسير بكارگيرند و اندكي از سفرهايشان بكاهند هم مي توانند به درستي به مديران مشورت دهند و تجربه خود را منتقل نمايند و هم مي توانند با روشهاي اصولي اعتماد پيشكسوتان را فراهم آورند و با پروسه اي منطقي و كارآمد از عزت و كرامت بازنشستگان دفاع كنند و مشكلات را كمتر سازند و با كارآفريني ،مشكلات و آسيبهاي ناشي از فاصله گرفتن از سيستم را به حداقل برسانند و اين خلا را به خوبي پر كنند و همچنين با ايجاد سامانه پيامكي ضمن اطلاع رساني در برنامه هاي مختلف مي توانند اعضا را براي ارائه طرحها و همراهي باسيستم آموزش و پرورش فراخوان نمايند تا از هدر رفت تجارب گرانبهاي آنان جلوگيري شود و خدمت رساني بهتري فراهم آيد .
 
با خود گفتم چرا مديران ارشد آموزش و پرورش كه پاك كار كرده اند و منافع جمع را بر منافع فردي ترجيح داده بايد بعد از بازنشستگي به مشاغل نازل روي آورند و بالعكس ديگران در حصاري امن به سوداي خويش بپردازند و شايسته ترين نيروهاي كيفي به دليل اين رويه گوشه عزلت برگزينند و از نجابت دم فروبندند!؟ وقتي تصوير معلم بدين شكل در جامعه به نمايش گذاشته شود چگونه مي خواهيم اعتماد اجتماعي را فراهم آوريم؟ مشتريان اين مغازه كه در كلاس درس اين معلم بوده اند و سخنان اخلاقي اش را استماع كرده اند چگونه باور خواهند كرد و در مسير واقعي توجه به منافع مردم قدم خواهند گذاشت؟ چرا فردي كه تا چند ماه پيش در شوراي آموزش و پرورش استان نظرات كارشناسي اعلام مي نمود و براي حل مشكلات راهكار ارائه مي كرد بايد در زماني كوتاه فاصله اي عميق با دستگاه پيداكند و سيستم از تجاربش بي بهره شود و هزينه هايي بر دستگاه به دليل خلا اطلاعات و نداشتن راهكارهای کارشناسی تحميل گردد؟ 
 
به راستي كانون بازنشستگان با اجماع نيروهاي توانمند و سازماندهي اصولي بازنشستگان نمي تواند اتاق فكر و مشاوري امين و كارآ براي دستگاه قرار گيرد تا با آسيب شناسي منطقي مشكلات را كمتر سازد و تحول را در درون سيستم شتاب بخشد؟ در كنار اين نقيصه در روند موجود بازهم در نگاه پيش كسوتان فرهنگي اين پرسش ديده مي شود كه كانون بازنشستگان براي كارآفريني و ايجاد نشاط بازنشستگان چه اقدام عملي نموده است ؟ براي پاسخ به سئوالات نبايد ديگران را به علت عدم همكاري مورد مؤاخذه قرار داد بلكه نحوه پيگيري و نوع گفتمان به دليل نامتناسب بودن با ظرفيت و قابليتهاي اداري و عدم همخواني با مطالبات مخاطبان و نيز ايده آل گرايي امكان تحقق نداشته اند و بايد اين انتقاد را پذيرفت و شيوه اي بهتر براي مديريت كانون انتخاب نمود و روش كنوني را تغيير داد و در مقام پاسخگويي نه به گزاف روي آوريم و نه به لطيفه اي بسنده كنيم و بگذريم بدانیم كه آخرتي هست و بايد پاسخ داد.
 
همكاراني كه هنوز به اين افتخار بزرگ بازنشستگي نائل نشده ايد يادتان باشد اين شتر دم درب خانه همه كارمندان مي خوابد، مواظب باشيد كه خشم و كينه شتري خيلي خطر ناك است و براي شتر ،خوردن خار از همه غذاها لذيذتر و محبوبتر است! همچنين به دليل وجود كوهان بر گُرده اش نمي تواند سواري به كسي بدهد ! و براي سواري خوردن بر كول شتر بايد كجاوه بست كه هزينه بسيار دارد! نشستن بر كجاوه آشكار است و سوار بر كوهان نمي توان دولا دولا شد پس سعي كنيد امكانات براي اين قشر فراهم كنيد كه عنقريب به اين اردوگاه خواهيد پيوست هر چند كه امروز در نزد مديران خيلي شوكت و منزلت داشته باشيد!
 
با خود گفتم خموش باش و خوش باش كه اين نيز بگذرد و بسيار ديده اي و تجربه كرده اي ولي نگاه بر فروشنده اي كه خود يك سرمايه بود آزارم مي داد ، احساس كردم بايد مدير كل آموزش و پرورش را به عنوان رييس مجمع عمومي كانون بازنشستگان هشدار دهم تا با تشكيل مجمع فوق العاده ،افراد جوان و كارآمد را به اين عرصه وارد نمايد كه با برنامه ريزي بهتر و بيشتر و با وقت كافي ، خدمات به پيش كسوتان افزايش يابد و بداند اين نقيصه را به خود نگيرد!
 
من بازنشسته ام كه براي نسل جوان الگو و عبرت قرار مي گيرم و هنوز گوشهايي نگران صداي من است و چشمهايي كه سرنوشت مرا مي جويند و پيگيري مي كنند !
 
اين رسم خوبي نيست بايد مدير كل آموزش و پرورش چاره اي براي دلجويي از پيشكسوتان تعليم و تربيت بينديشد و رودربايستي را كنار بگذارد ، روا نيست كسي كه تا چند روز پيش از مشاوران و نزديكان درون سيستم بوده اند در چنين وضعي قرار گيرد و ديگران نيز نبايد چنين شوند، با بازنشستگان مهربان باشيد كه مهرباني را ترويج كرده اند و بذر مهر پاشيده اند و خود در انتظار مهر ماندند و بي مهري هر روز دل را شكسته تر مي كند و چه كارهايي براي خون كردن دل نمي شود! ما از همه براي شما آشناتريم ولي در غريبه پنداري تعمدي ملوليم و غربت بازنشستگي رنج دشواريست كه مي توان با تدبير از اين درد كاست .
 
خدا رحمت كند مرحوم علي مقيمي معلم بازنشسته اي كه دل دريايي داشت و مهربان بود چون كتابهايش و هنوز صدايش را در گوش دارم از روي نيمكتهاي چوبي مدرسه كه سروده بود:
 
كابينت ستاره و سوسن
 
ديواره پر گل نيلوفر
 
نرگس هفت ساله آهوان شوريده
 
ياد بگير از سايه ي كوتاه و
 
مهرباني را ببر
 
تا كهكشانهاي بي همسايه 
 
و فهميدم تكريم نيز كلمه اي سياست زده است كه در غربت فرهنگ دست و پا مي زند و كمرهاي خميده اي كه گوشهايشان از شنيدن بلوفها و لاف زدن غريبه ها سنگين است و در هواي كز كرده پاييزي كه همه زرد روي شده اند اميد به باريدن ندارم ! فقط گريه مي كنم براي فردا و روزهاي از دست رفته و دلم مي سوزد براي كساني كه سر را به زير خواهند انداخت هر چند امروز زبان به تفاخر بگشايند. و شكوه ام را پيش خدا خواهم برد.
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم بهمن 1393ساعت 2:20 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن 1393ساعت 4:37 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 2:45 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

ياد بچگي ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم بهمن 1393ساعت 3:50 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 3:31 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

تلاشهاي فرح ديبا عليه فرهنگ ديني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام دی 1393ساعت 4:36 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

لبيك يارسول الله


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 1:21 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393ساعت 1:27 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

 (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393ساعت 2:58 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

پیش چشمت داشتی شیشه کبود
زین جهت دنیا کبودت می نمود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی 1393ساعت 1:2 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

ميلاد پيامبر گرامي اسلام(ص) مبارك باد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم دی 1393ساعت 9:52 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

                                             تختی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم دی 1393ساعت 2:11 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

16 آذر روز ايثار دانشجويي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم دی 1393ساعت 3:28 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

چرا به قطار توسعه خوزستان سنگ مي اندازند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم دی 1393ساعت 7:29 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی 1393ساعت 6:47 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

به جمال انورش صلوات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آذر 1393ساعت 5:46 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

هرقدم بهانه است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 7:46 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

تصويب فوريت طرح انتخابات استاني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 6:8 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم آذر 1393ساعت 2:27 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

به مناسبت هفته بسيج


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 4:7 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:52 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 6:51 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

مابراي باهم بودن زنده ايم

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آبان 1393ساعت 11:46 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 9:26 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 


مدرسه كربلا بازگشايي شد

پرچم قرمز - ماه محرم red flag - muharam month

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 10:55 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

                                     آخرين درس آيت الله

                آیت‌الله مهدوی کنی به ملکوت اعلی پیوست + پیام امام خامنه‌ای + جزییات مراسم تشییع و ختم + وداع دانشجویان + اعلام 2 روز عزای عمومی +  اطلاعیه‌ها + زندگینامه + تصاویر

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 1:23 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

 

سالگرد تولد اين وبلاگ

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 2:46 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

بايدها و نبايدهاي اردوهاي راهيان نور

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 1:53 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

 

درمورد عيد غدير خم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 1:53 قبل از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  | 

اميد به جمعه ديگر

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 6:22 بعد از ظهر  توسط عبدالرحیم سوار نژاد  |