پس از چند سال يكي از دوستان را  ديدم با شعف و شوق بسويش رفتم ودستانش را در دست گرفتم وبا اداي سلام مرا شناخت،